Odprawy emerytalne to jednokrotne należności pieniężne dla zatrudnionych idących na emeryturę.

Wszystkie jednostki pozostające pod rządami ustawy o rachunkowości mają zobowiązanie uczynienia takiej pracy jak wycena instrumentów finansowych. Od zobowiązania tego mogą się zwolnić jedynie te jednostki, które nie podlegają obowiązkom poddania swojego sprawozdania finansowego corocznemu zbadaniu, ponieważ nie spełniają przewidzianych ustawą kryteriów. Rozporządzenie o instrumentach finansowych planuje, iż niektóre instrumenty finansowe wyceni się w korygowanej cenie nabycia, zwanej także zamortyzowanym kosztem.

Wycena instrumentów finansowych zawiera:

– zobowiązania finansowe (np. z tytułu kredytu, pożyczki), z wyjątkiem pozycji zabezpieczonych, wierzytelnosci finansowych przeznaczonych do obrotu i instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań,– kredyty udzielone i należności własne nieprzeznaczone do sprzedaży,– aktywa finansowe (tak jak papiery dłużne) utrzymywane aż do terminu wymagalności,– składniki aktywów finansowych posiadające czas wymagalności, dla jakich wartość godziwa nie może być ustalona w sposób wiarygodny.

Pracownik, który przechodzi na emeryturę jest uprzywilejowany do odprawy emerytalnej. Odprawy emerytalne ta są jednorazowe, a ich wysokość wyliczona jest od rodzaju pracy robionej przez pracownika. Od razu trzeba powiedzieć o tym, że odprawa emerytalna może zostać wypłacana odchodzącemu na emeryturę tylko jeden raz. Pracownik, który powróci do pracy w trakcie emerytury nie uzyskuje drugiego przywileju do odprawy emerytalnej. Co ważne na odprawę mogą liczyć wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy bez względu na wymiar czasu pracy, typ umowy albo podstawę zatrudnienia. Z uprawnienia tego nie skorzystają jednak osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Przepisy szczegółowo mówią, że odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, bo pracobiorca, który otrzymał odprawę nie ma możliwości drugi raz nabyć do niej prawa.

Stwierdza to stanowisko Sąd (kliknij koniecznie – tłumaczenia decyzji administracyjnych język holenderski) Apelacyjny w wyroku z dnia 8.08.1998 r. (III APa 53/98, LexPolonica nr 1909589), gdy przedstawił, że ustawodawca wprawdzie przewidział możliwość parokrotnego przejścia na emeryturę, ale wykluczył możność żądania wypłacenia odprawy emerytalnej każdorazowo. Temu też niezwykle znaczące jest, aby fakt wypłaty odprawy emerytalnej uwzględnić w świadectwie pracy.

Aby odnaleźć podobne informacje na opisywane zagadnienie spójrz na link, a przeczytasz tam niesamowicie interesujące wiadomości, które zostaną Ci w głowie.

Dzięki owej wiadomości następny pracodawca będzie miał możliwość zweryfikować czy owemu pracownikowi należy się odprawa, czy już takiego uprawnienia nie ma.