Czego jeszcze nie wiesz na temat kaucji gwarancyjnej i interwenientu ubocznego

W postępowaniu cywilnym biorą udział nie jedynie strony zainteresowane. Oprócz nich w rozprawie może brać udział także interwenient uboczny. Warto pamiętać, że nie jest on stroną w konflikcie i nie przysługują mu te zasady jak dla stron.

interesujące info

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Interwenient może sygnalizować propozycje dowodowe, powoływać świadków, konstruować wyjaśnienia, brać udział w rozprawach, zadawać pytania świadkom, komponować pisma procesowe. Istotne jest jednak, że czynności podejmowane przez interwenienta nie mogą być sprzeczne z działaniami dokonywanymi przez stronę do której przystąpił. Interwenient uboczny to postać, która posiada interes prawny w orzeczeniu sprawy na korzyść jednej ze stron toczącego się procesu. Czynności z tym powiązane może realizować aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji.

Jest w stanie włączyć się do sprawy w nieomal każdym momencie postępowania. Interwenient uboczny (zobacz dużo więcej) musi zgłosić chęć uczestnictwa w procesie na piśmie, jakie jest złożone obu uczestnikom sprawy. Strony mają możliwość się sprzeciwić wstąpieniu interwenienta do procesu. Jeśli strony nie zgłoszą w ustalonym terminie protestu, w takim przypadku interwenient może pozostałe informacje w serwisie http://rehafit.org/ występować w procesie. Jednakże jeśli któraś strona się temu sprzeciwi, sąd jest zmuszony to rozpatrzyć. Aczkolwiek nie może zabronić jego udziału, jeżeli dowiedzie on osobisty interes prawny.

grupa prawników

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją trzy odmiany złożenia kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna może istnieć jako środki pieniężne wpłacone na specjalny rachunek US. Drugą odmianą jest gwarancja bankowa, albo ubezpieczeniowa. Trzecia forma, to pisemne upoważnienie US zaakceptowane przez bank, do jedynego dysponowania, do wielkości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami finansowymi nagromadzonymi na rachunku. Zamiarem przelewu wyznaczonej sumy jest ochrona interesów Skarbu Państwa przed przypuszczalnymi niedoborami podatkowymi u podmiotu wpłacającego. Przepisy ustanawiają, że kaucja gwarancyjna może pozostać złożona na okres nieokreślony, lub z wyznaczonym terminem, ale nie może być krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych. Wysokość kaucji gwarancyjnej musi odpowiadać co najmniej jednej piątej sumy zobowiązania zaległego.